Видове гъби от ЗБР

По-долу посочваме извадки от Закона за билогичното разнообразие, които касаят защита на някои видове гъби в България.

Глава трета

ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ И ГЪБНИ ВИДОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2007 Г.)


Раздел I.
Общи положения

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Република България се опазват в естествената им среда чрез:

1. съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа;

2. поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване;

3. поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид;

4. разработване и прилагане на планове за действие за видове с различна степен на застрашеност;

5. повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки и застрашени видове;

6. контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат въведени целенасочено или случайно в природата и застрашават местни видове.


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Опазването на местообитания на растителни, животински и гъбни видове от приложение № 2а, както и на видовете от приложение № 3, се извършва чрез защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.


Приложение № 2а към чл. 35а

(Ново - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)


 2. ГЪБИ                                        2. MYCOTA
Polyporaceae     
Северен амилоцистис              Amylocystis lapponica
Boletaceae     
Кървавочервена манатарка   Boletus dupainii
Величествена манатарка        Boletus permagnificus
Розовобяла манатарка           Boletus roseoalbidus
Обикновен филопорус             Phylloporus pelletieri
Tricholomataceae     
Царска катателазма                Catathelasma imperiale
Трицветен леукопаксилус       Leucopaxillus compactus
Clathraceae     
Арчеров клатрус                        Clathrus archeri
Cortinariaceae     
Превъзходен паяжинник       Cortinarius praestans
Suillaceae     
Сибирска масловка                 Suillus sibiricus