Agaricus squamulifer (F.H.Moller) Pilat

Дребнолюспеста печурка
Местообитание: 
На почва в иглолистни и широколистни гори и в тревни съобщества, на варовити почви.
Conservation status: 
Endangered
Природозащитен статус: 
Застрашен

 Информация за вида на следните адреси:

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Agasquam.html