Aleuria bicuculata (Boud.) Gillet

Habitat: 
в основата на млади иглолистни дървета, върху глинеста почва
Conservation status: 
Endangered
Природозащитен статус: 
Застрашен