Arrhenia lobata (Pers. : Fr.) Redhead

Местообитание: 
Расте върху мъхове в торфища и мочурища, високо в планините.
Habitat: 
Grows on moss in bogs and swamps, high mountains.
Conservation status: 
Endangered
Природозащитен статус: 
Застрашен